Akty prawne

Podstawę prawną działalności Poradni stanowi:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta Nauczyciela” (z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (poz.199).
 4. Rozporządzenie MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1869) (z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (poz. 1743).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (poz. 1591).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (poz. 1616).
 8. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (poz. 1569).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (poz. 1635).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (poz. 1578).