Cele i zadania poradni

Główne zadania Poradni:

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb, możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się.

Diagnozujemy:

 • Trudności w nauce,
 • Dysleksję, dysgrafię, dysortografię,
 • Dojrzałość szkolną,
 • Trudności wychowawcze,
 • Problemy z mową,
 • Wykonujemy przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”  i wzroku programem „Widzę”.

2. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub  zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin.

Prowadzimy:

 • Terapię indywidualną dzieci i młodzieży,
 • Terapię rodzin,
 • Socjoterapię grupową dzieci i młodzieży,
 • Zajęcia integracyjne i socjoterapeutyczne na terenie szkół i przedszkoli,
 • Trening radzenia sobie ze stresem,
 • Terapię pedagogiczną: indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukację ortograficzną dla dzieci dyslektycznych, zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci i młodzieży,
 • Terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • Terapię dzieci niesłyszących (logopedyczną i pedagogiczną),
 • Terapię dzieci słabowidzących (pedagogiczną),
 • Terapię zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym,
 • Terapię dzieci jąkających się.

3. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kieunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oferujemy:

 • Konsultacie zawodoznawcze,
 • Warsztaty w zakresie orientacji zawodowej,
 • Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej,
 • Określanie preferencji zawodowych.

4. Prowadzimy:

 • Konsultacje logopedyczne,
 • Konsultacje pedagogiczne,
 • Konsultacje psychologiczne.

5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą

6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży

7. Podejmowanie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom 

8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a także w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 

10. Orzecznictwo i opiniowanie:

 • Kwalifikowanie do odpowiedniej formy kształcenia,
 • Nauczania indywidualnego,
 • Wczesnego wspomagania do 6 roku życia,
 • Kwalifikowanie do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

11. Prowadzenie grup wsparcia dla:

 • logopedów,
 • pedagogów.

12. Prowadzenie pogadanek dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli.

13. Prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych i nauczycieli z wybranej tematyki.

Propozycje rozszerzenia oferty Poradni:

W związku z zauważalną potrzebą podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie proponuje poszerzenie oferty szkoleń dla rodziców na następujące tematy:

 • Zagrożenia wynikające z nadmiernego zainteresowania komputerem,
 • Dziecko nadpobudliwe w domu i przedszkolu,
 • Wpływ zabawy i zabawek na rozwój emocjonalny dziecka,
 • Znaczenie głośnego czytania dla rozwoju dzieci.