Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie z siedzibą ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów, adres mailowy:  poradnia@pppandrychow.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Paweł Boba, adres email: inspektor-danych@boba.com.pl

3. Cele przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są wówczas, gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa i przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Przechowywanie. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń, a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na Administratora obowiązek archiwizacji danych (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

7. Prawa osób fizycznych. Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych, 
 • prawo usunięcia danych osobowych, 
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia (dotyczy, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Aby zrealizować swoje prawa, osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, powinna skontaktować się elektronicznie na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub listownie na adres siedziby Administratora.

8Osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej z Administratorem umowy. Dotyczy to przetwarzania wynikającego z celów określonych w pkt 3 lit. a, b, c niniejszej klauzuli. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. Dotyczy to przetwarzania wynikającego z celów określonych w pkt 3 lit. d niniejszej klauzuli.

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu (tzn. wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej).